תקנון אתר האינטרנט של ‘הכל בקול’

 

מבוא 

הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של ‘הכל בקול’ על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה

הגדרות 

האתר” – אתר האינטרנט של ‘הכל בקול’ שכתובתו: https://www.bakol.co.il
החוק” – חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע”ג- 2013.
התקנון”- תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי ‘הכל בקול’
מנהל האתר”- שירות הלקוחות של ‘הכל בקול’
רישום לאתר”- הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.

הוראות שימוש באתר

 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם
 • ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני.
 • אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.
 • הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש הרשום.
 • משתמש שנרשם לאתר אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
 • משתמש שאישר בעת מילוי “טופס פרטים אישיים” לקבל ‘הכל בקול’ מידע על אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר של ‘הכל בקול’ ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור המשתמש לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי ‘מהכל בקול’ כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי המשתמש, בהודעה מפורשת ‘להכל בקול’
 • אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 • ‘הכל בקול’ והנהלת האתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

הזמנת מוצרים באתר ואספקתם

 • כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר. ברכישה באתר, מוותר בזאת הגולש באתר על כל זכות לרכוש מוצרים באתר באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל.
 • בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם חשבונית מס ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.
 • משלוחים יבוצעו בגבולות ישראל בלבד. רוכשים מחו”ל יזינו כתובת בארץ לקליטת הספרים. משלוחים לחו”ל יבוצעו אך ורק בתיאום ובהזמנה טלפונית ובתשלום דמי משלוח.
 • הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח רק לאחר איסוף כל המוצרים והכנתם למשלוח ללקוח . ניתן להתעדכן במצב ההזמנה בשירות הלקוחות של ‘הכל בקול’
 • זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) עד 30 ימי עסקים. ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי הדואר.

מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר

 • בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של החברה, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981, ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט של ‘הכל בקול’, במשרדי ‘הכל בקול’ בכפוף לתנאים הבאים:

(1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית.

(2) יש ברשותך חשבונית מס או קבלה

(3) ניתן להחליף את המוצר בתוך 30 ימים מיום רכישת המוצרים (המופיע על החשבונית מס/ קבלה)

 • תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר או שירות חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה.
 • לקוח המעוניין בקבלת החזר כספי עבור מוצר שנרכש באתר האינטרנט (למעט ספרים הנמכרים ללא אריזה), יוכל לקבלו בפניה לשירות הלקוחות של ‘הכל בקול’ ובכפוף לתנאים הבאים:

(1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית.

(2) המוצר נרכש בסכום גבוה מ-50 ₪.

(3) יש ברשות הלקוח חשבונית מס / קבלה

(4) ניתן להחזיר את המוצר ולקבל תמורתו החזר כספי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים.

 • אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאים לעיל ובהתאם לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה המקורית, בפניה לשירות הלקוחות של ”הכל בקול’
 • מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר.

קניין רוחני

 • ‘הכל בקול’ הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר החברה ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת ‘הכל בקול’ בכתב ומראש.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של ‘הכל בקול’ , אלא אם ‘הכל בקול’ התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי “טופס פרטים אישיים” באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ‘הכל בקול’
 • ‘הכל בקול’ לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  • (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
  • (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין ‘הכל בקול’
  • (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב’הכל בקול’ ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים;
  • (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם ”הכל בקול’ ו/או עם מי מטעמה;
  • (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר. ללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי’הכל בקול’ בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור.
 • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת ‘הכל בקול’ , יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של ”הכל בקול’ או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
  • (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
  • (ב) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות החברה;
  • (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של ‘הכל בקול’ והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. ‘הכל בקול’ לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • במקרה של הפסקת ההתקשרות עם ‘הכל בקול’ מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של בקשת הלקוח) ‘הכל בקול’ רשאית להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנה לחדול מכך בהתאם להוראות הדין.
 • לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של ‘הכל בקול’ ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של ‘הכל בקול’

אחריות

 • ‘הכל בקול’ ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.
 • ‘הכל בקול’ אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.
 • ‘הכל בקול’ ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא ‘הכל בקול’ רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו ‘הכל בקול’ ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי ‘הכל בקול’ ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. ‘הכל בקול’ ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. ‘הכל בקול’ ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את ‘הכל בקול’ ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד ‘הכל בקול’ ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

דרכי התקשרות

 • דרכי ההתקשרות עם ‘הכל בקול’ ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי ‘הכל בקול’ ומנהל האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • דרכי ההתקשרות עם ‘הכל בקול’ ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של ‘הכל בקול’ שאלו הם פרטיו:

שירות הלקוחות של ‘הכל בקול’

טלפון: 052-7663060

כתובת: שירת הים 18 ירושלים

דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות פעילות: ימים א’-ה’ בין השעות 10:00-13:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון)

כללי

 • ‘הכל בקול’ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה ב’הכל בקול’ או באתר.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של ‘הכל בקול’, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • כל התנהגות של ‘הכל בקול’ ו/או מנהל האתר לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
 • הסמכות לדון במקרים של מחלוקת או וויכוח מכל סוג ביחס לכל חלק באתר, תיקבע על פי בעל העסק בלבד, ותיחשב לסמכות בלעדית ואחרונה.  

הבהרה

לשם שטף הקריאה ומשיקולי נוחות בלבד, הספר כתוב בלשון זכר. עם זאת, מובהר כי התכנים בספר מיועדים לגברים ולנשים כאחד, ועל כן יש לקרוא את הכתוב בלשון זכר, גם בלשון נקבה.

שמות מסחריים

חלק משמות המוצרים המוזכרים והמצולמים בספר זה הנם שמות מסחריים (R) (TM) או מוגנים בסימני מסחר אחרים, בארץ ובעולם, של צדדים שלישיים.

היתר עסקה

כל עסק ופעולה בכסף או שווה כסף, עם או מול הכל בקול, לעולם יהיה כפוף לתנאי שטר היתר עסקה החתום ומצוי במשרדי הכל בקול כדן וכדין. ניתן לצפות בנוסח היתר העסקה בקישור זה.

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה באתר וקריאה נעימה.

כל הזכויות שמורות © הכל בקול